#!/bin/bash grep -i reject /var/log/mail.log | grep 'spam domain' | tail